School Prayer

You are here

School Prayer

Ai, Khudavan, Hamare aasmani baap, Khaardri Muthlaq, aur rasleh Khuda. Thu ne hame     aajki    subhathak  sahi  salamath  pauhunchaya. Apni  badi  khudrathse  aaj  dhinbar hamari himayath kar. Aur  aye  baksh aaj na tho ham kisi tharhake  gunah me  paseh aur na kisi    tharhake  Khathreme padeh., balke thereh  hukumathse  hamare  sab kamonka  aisa inthazam  ho . Ke , jo kuch thereh huzur  rasth hain  wahi hamesha kiyakareh . Aye  duwa hamare khudawan  Yesumasi  ke nam  se  --- Ameen